Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เทศบาลตำบลควนศรี
222 หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
โทรศัพท์ : 077-267-049
โทรสาร : 077-267-049
www.khuansri.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • OIT1 โครงสร้าง  
  OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร  
  OIT3 อำนาจหน้าที่  
  OIT4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
  OIT5 ข้อมูลการติดต่อ  
  OIT6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3  
   
 • การประชาสัมพันธ์
 • OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 2  
   
 • การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
 • OIT8 Q&A  
  Q&A 2  
  Q&A 3  
  Q&A 4  
  Q&A 5  
  Q&A 6  
  Q&A 7  
  OIT9 Social Network (Facebook)  
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
   
 • การดำเนินงาน
 • OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี  
  แผนดำเนินงานประจำปี 1  
  แผนดำเนินงานประจำปี 2  
  แผนดำเนินงานประจำปี 3  
  แผนดำเนินงานประจำปี 4  
  OIT11 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
  OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1  
   
 • การปฏิบัติงาน
 • OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1  
  13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2  
  13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3  
  13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4  
  13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5  
  13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6  
   
 • การให้บริการ
 • OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
  OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 1  
  OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2  
  OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  OIT17 E-SERVICE  
    หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฏหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
   
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • OIT18 แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี  
  OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1  
  OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2  
  OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 3  
  OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
  OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 1  
  OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2  
  OIT20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี  
  OIT20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 1  
  OIT20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2  
   
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
  OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 1  
  OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2  
  OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 3  
  OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 4  
  OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 5  
  OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 6  
  OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 7  
  OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 8  
  OIT22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  OIT22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1  
  OIT22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2  
  OIT22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 3  
  OIT22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4  
  OIT22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 5  
  OIT22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 3  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 4  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 5  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 7  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 8  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 9  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 10  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 11  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 12  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 13  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 14  
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 15  
  OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
   
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • OIT29 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  OIT29 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1  
  OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
  OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • OIT34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
  OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
   
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
  OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 1  
  OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2  
  OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1  
  OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2  
   
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
   
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1  
  OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2  
  OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
  OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
  OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
   
    สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
       
  เทศบาลตำบลควนศรี
  222 หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
  โทรศัพท์ : 077-267-049 โทรสาร : 077-267-049
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
     Copyright © 2019. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.